[nbe] Rindou Mikoto-sama to Mura no Kin de Baku na Shikitari

Rindou Mikoto-sama to Mura no Kin de Baku na Shikitari

[んべ] 竜胆尊様と村の緊で縛なしきたり