[Kusayaro] The Gargoyle's Curse [English] [racoonball]

The Gargoyle s Curse

[草野郎] ガーゴイルの呪い [英訳]